Standart və / və ya layihə

ISO 704:2009

Terminoloji fəaliyyət - Prinsip və metodlar (Terminology work - Principles and methods)

 

ISO 860:2007

Terminoloji fəaliyyət - Anlayış və terminlərin harmonikləşdirilməsi (Terminology work - Harmonization of concepts and terms)

 

ISO 1087-1:2000

Terminoloji fəaliyyət - Lüğət - I hissə: Nəzəriyyə və tətbiq (Terminology work - Vocabulary - Part 1: Theory and application)

 

ISO/TR 22134:2007

Sosial terminologiya üzrə praktiki təlimat (tövsiyə) (Practical guidelines for socioterminology)

 

ISO/TR 24156:2008

Terminologiya fəaliyyətində universal dil modelləşdirilməsi notasiyasının (şərti yazılı işarələr sistemi) istifadəsi üzrə təlimat (tövsiyə) (Guidelines for using UML (Unified Modeling Language - Унифицированный язык моделирования) notation in terminology work)

 

ISO 24156-1:2014

Terminologiya fəaliyyətində anlayış modelləşdirilməsi üzrə qrafik notasiyalar və universal dil modelləşdirilməsi ilə əlaqələri. Terminologiya fəaliyyətində unifikasiya olunmuş dil modelləşdirilməsi notasiyasının istifadəsi üzrə tövsiyə (Graphic notations for concept modelling in terminology work and its relationship with UML - Part 1: Guidelines for using UML notation in terminology work)

 

ISO 29383:2010

Terminologiya siyasəti - İşlənilmə və tətbiq etmə (Terminology policies - Development and implementation)

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.