Standart və / və ya layihə

 

ISO 639-1:2002

Dil adlarının təqdimatı üçün kodlar - II hissə - İkihərfli kod (Codes for the representation of names of languages - Part 1: Alpha - 2 code)

 

ISO 639-2:1998

Dil adlarının təqdimatı üçün kodlar - II hissə - Üçhərfli kod (Codes for the representation of names of languages - Part 2: Alpha - 3 code)

 

ISO 639-3:2007

Dil adlarının təqdimatı üçün kodlar - III hissə: Dilin hərtərəfli əhatəsi üçün alfa - 3 kodu (Codes for the representation of names of languages - Part 3: Alpha - 3 code for comprehensive coverage of languages)

 

ISO 639-4:2010

Dil adlarının təqdimatı üçün kodlar - IV hissə: Dil adlarının və onlarla əlaqəli obyektlərin təqdimatı üçün kodlaşmanın ümumi prinsipləri və təqdimatı üçün tapşırıq (Codes for the representation of names of languages - Part 4: General principles of coding of the representation of names of languages and related entities, and application guidelines)

 

ISO 639-5:2008

Dil adlarının təqdimatı üçün kodlar - V hissə: Dil qrupları və dil ailəsi üçün üçhərifli kod (Codes for the representation of names of languages - Part 5: Alpha - 3 code for language families and groups)

 

ISO 1951:2007

Lüğətlərdə yazıların təqdimatı - Tələbnamə, tövsiyələr, informasiya (Presentation/representation of entries in dictionaries - Requirements, recommendations and information)

 

ISO 10241-1:2011

Standartlarda terminoloji yazılar - I hissə: Ümumi tələblər və təqdimat nümunələri (Terminological entries in standards - Part 1: General requirements and examples of presentation)

 

ISO 10241-2:2012

Standartlarda terminoloji yazılar - II hissə: Standartlaşdırılmış terminoloji yazıların qəbul edilməsi (Terminological entries in standards - Part 2: Adoption of standardized terminological entries)

 

ISO 12199:2000

Latın qrafikasında təqdim olunan çoxdilli terminoloji leksikoqrafik verilənlərin əlifba ardıcıllığı (Alphabetical ordering of multilingual terminological and lexicographical data represented in the Latin alphabet)

 

ISO 12615:2004

Terminoloji fəaliyyət üçün biblioqrafik istinadlar və mənbələrin identifikatoru (Bibliographic references and source identifiers for terminology work)

 

ISO 12616:2002

Tərcümə - yönümlü terminoqrafiya (Translation - oriented terminography)

 

ISO 15188:2001

Terminologiya standartlaşdırılması layihəsinin idarəetmə prinsipləri (Project management guidelines for terminology standardization)

 

ISO 22128:2008

Terminoloji məhsul və xidmətlər - Ümumi icmal və tövsiyələr (Terminology products and services - Overview and guidance)

 

ISO 23185:2009

Terminoloji resursların qiymətləndirilməsi və nişanı - Ümumi anlayış, prinsip və tövsiyələr (Assessment and benchmarking of terminological resources - General concepts, principles and requirements)Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.