Standart və / və ya layihə

 

ISO12200:1999

Terminologiyada kompyuterlərin tətbiqi - Terminologiya mübadiləsinin maşın-oxunaqlı formatı. Razılaşdırılmış mübadilə (Computer applications in terminology - Machine-readable terminology interchange format (MARTIF)-Negotiated interchange)

 

ISO 12620:2009

Terminologiya, digər dil və məzmun resursları - Dil resursları üzrə verilənlərin kateqoriyalarının təyin edilməsi  və verilənlərin kateqoriyalarının reyestrinin idarəedilməsi (Terminology and other language and content resources - Specification of data categories and management of a Data Category Registry for language resources)

 

ISO 16642:2003

Terminologiyada kompüter proqramları - Terminoloji markup strukturu (Computer applications in terminology - Terminological markup framework)

 

ISO 22274:2013

Terminologiya, bilik və contentin (məzmun) idarəetmə sistemləri - Təsnifat sistemlərinin işlənilməsi və beynəlxalqlaşdırılmasının anlayış-əlaqəli aspektləri (Systems to manage terminology, knowledge and content - Concept-related aspects for developing and internationalizing classification systems)

 

ISO 26162:2012

Terminologiya, bilik  və məzmunun idarəetmə sistemləri - Terminologiyanın idarəetmə  sisteminin layihələndirilməsi, tətbiqi  və müşaiyət edilməsi (Systems to manage terminology, knowledge and content - Design, implementation and maintenance of terminology management systems)

 

ISO 30042:2008

Terminologiya, bilik və məzmunun idarəetmə sistemləri - TermBase eXchange (TBX) (Systems to manage terminology, knowledge and content - TermBase eXchange (TBX))

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.