Standart və / və ya layihə

 

ISO 24615-1:2014

Dil resurslarının idarəedilməsi - Xülasənin sintaksis strukturu - I hissə: Sintaksis model (Language resource management - Syntactic annotation framework (SynAF) - Part 1: Syntactic model)

 

ISO 24614-2:2011

Dil resurslarının idarəedilməsi - Yazılı mətnlərin sözbəsöz seqmentləşdirilməsi - II hissə: Çin, yapon və koreya dillərində sözlərin seqmentləşdirilməsi (Language resource management - Word segmentation of written texts-Part 2: Word segmentation for Chinese, Japanese and Korean)

 

ISO 24614-1:2010

Dil resurslarının idarəedilməsi - Yazılı mətnlərin sözbəsöz seqmentləşdirilməsi - I hissə: Əsas anlayışlar və ümumi prinsiplər (Language resource management - Word segmentation of written texts - Part 1: Basic concepts and general principles)

 

ISO 24613:2008

Dil resurslarının idarəedilməsi - Leksik struktur (Language resource management - Lexical markup framework (LMF))

 

ISO 24612:2012

Dil resurslarının idarəedilməsi - Xülasənin linqvistik strukturu (Language resource management - Linguistic annotation framework (LAF))

 

ISO 24611:2012

Dil resursları ilə idarəetmə - Xülasənin morfoloji-sintaksis strukturu (Language resource management - Morpho-syntactic annotation framework (MAF))

 

ISO 24622-1:2015

Dil resurslarının idarəedilməsi - Metaverilənlər compentinin infrastrukturu - I hissə: Metaverilənlər compentinin modeli (Language resource management - Component Metadata Infrastructure (CMDI) - Part 1: The Component Metadata Model)

 

ISO 24610-2:2011

Dil resurslarının idarəedilməsi - Strukturun xarakteristikaları - II hissə: (Language resource management - Feature structures - Part 2: Feature system declaration)

 

ISO 24619:2011

Dil resurslarının idarəedilməsi - Davamlı identifikasiya və dayanıqlı çıxış (Language resource management - Persistent identification and sustainable access (PISA))

 

ISO 24617-7:2014

Dil resurslarının idarəedilməsi - Xülasənin  semantik strukturu – VII hissə: Fəza informasiyası (Language resource management - Semantic annotation framework - Part 7: Spatial information (ISOspace))

 

ISO/TS 24617-5:2014

Dil resurslarının idarəedilməsi - Xülasənin  semantik strukturu - V hissə: Diskurs struktur (Language resource management - Semantic annotation framework (SemAF) - Part 5: Discourse structure (SemAF-DS))

 

ISO 24617-4:2014

Dil resurslarının idarəedilməsi - Xülasənin semantik strukturu - IV hissə: Semantik rol (Language resource management - Semantic annotation framework (SemAF) - Part 4: Semantic roles (SemAF-SR))

 

ISO 24617-2:2012

Dil resurslarının idarəedilməsi - Xülasənin semantik strukturu - II hissə:Dialoq aktları (Language resource management - Semantic annotation framework (SemAF) - Part 2: Dialogue acts)

 

ISO 24617-1:2012

Dil resurslarının idarəedilməsi - Xülasənin  semantik strukturu - I hissə: Zaman və məkan (Language resource management - Semantic annotation framework (SemAF) - Part 1: Time and events (SemAF-Time, ISO-TimeML))

 

ISO 24616:2012

Dil resurslarının idarəedilməsi - Çoxdilli informasiya strukturu (Language resources management - Multilingual information framework)

 

ISO 24610-1:2006

Dil resurslarının idarəedilməsi - Elementlərin strukturu - I hissə:Strukturun xarakteristikalarının təqdimatı (Language resource management - Feature structures - Part 1: Feature structure representation)

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.