kalkulyator

ədədlər üzərində hesab əməlləri aparan qurğu. Latın dilindəki “calculus” (“kiçik daş”) sözündən götürülüb (qədim hesablama aləti olan abakda kiçik daşlardan istifadə olunurdu). İlk elektron əl kalkuly

Ətraflı...
keş

yaddaşın xüsusi altsistemi. Keş yaddaşında tez-tez istifadə olunan verilənlərin qiymətləri saxlanılır ki, bunun da nəticəsində onlara erişmək çox sürətlə baş verir. Keş’də operativ yaddaşın tez-tez müraciət olunan verilənlərin elementləri və onların ünvanları təkrarlanır. Prosessor yaddaşın hər hansı bir ünvanına müraciət edirsə və ünvan keş

Ətraflı...
kompüter-dəstəkli təlim

hesablama texnikasından istifadəni nəzərdə tutan təlim metodikası. CAI proqramlarına dərsliklər, çalışmalar məcmuəsi daxil olur, həmin proqramlar bəzi mövzuları aydınlaşdırmağa və onların necə mənimsənilməsini yoxlamağa imkan verən suallar və cavablar seansını təşkil edirlər. Mövcud CAI sistemləri müxtəlif çətinlik səviyyəsinə malik olan geniş sahələri əhatə edir: elementar v

Ətraflı...
ləçəkli printer

çap hissəsi “qızçiçəyi” şəklində olan printer. Belə printerlərdə boyayıcı və ya qrafit lentdən istifadə edildiyindən, çap olunmuş hərflər aydın və azca qabarıq alınır, həm də simvollar yazı makinasında çap olunmuş kimi görsənir. Lazer printerlərinin geniş istifadəsinədək ləçəkli printerlər yüksək keyfiyyətli çap almaq üçün əsa

Ətraflı...
mütləq kodlaşdırma

dolayı ünvanları hər hansı şəkildə cəlb etmədən mütləq ünvanlardan (absolute address) istifadə etməklə proqramlaşdırma. Mütləq kodlaşdırmanı aşağıdakı ifadələrlə müqayisə etmək olar: “solda üçüncü otaq” ifadəsinin əvəzinə “üç nömrəli otaq”.

Ətraflı...
mütləq koordinatlar

müstəvidə və ya fəzada: koordinat başlanğıcından (koordinat oxlarının kəsişmə nöqtəsindən) hər hansı nöqtəyə qədər məsafəni xarakterizə edən koordinatlar (nöqtələr). Mütləq koordinatlardan kompüter qrafikasında diaqra

Ətraflı...
mütləq ünvan

1. proqramlaşdırmada: yaddaşın oyuğuna hər hansı ifadə vasitəsi ilə deyil, onun birbaşa (ədədi) ünvanını göstərməklə müraciət üsulu; məsələn, “Azadlıq küçəsindəki beşinci ev” əvəzinə “Azadlıq küçəsi, ev 5”. Bax: machine address, physical address; Tut: relative address. Ətraflı...

Onurğa

genişmiqyaslı şəbəkədə (wan) baş kommunikasiya yolu; trafikin əsas hissəsini daşıyan kabellər, yaxud bağlantılar yığını. Verilənlər üçün başqa yollar onurğadan haçalanır. Bax: wide area network.

Ətraflı...
qızçiçəyi çarxı

ləçəkli printerlərdə istifadə olunan çarxşəkilli çap elementi; liter formalarından ibarətdir və onların hər biri mərkəzi topa bərkidilmiş qolda yerləşirlər; bütün konstruksiya ləçəkli qızçiçəyinə oxşayır. Hər hansı simvolu ça

Ətraflı...
tire

defisə bənzəyən, ancaq ondan uzun olan punktuasiya işarəsi (–). Yazı makinalarında tire iki defis kimi çap olunur. Xarici (əsasən, ingilis-amerikan) mətbəə işində müxtəlif ölçülü tirelərdən istifadə olunur. Bax: em dash, en dash; Tut: hyphen.

Ətraflı...
Cəm : 58
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.