Azərbaycanca: asimmetrik kriptoqrafiya
İzahı:

Açıq açarlı kriptoqrafiya - bir cüt açara (açıq və gizli) malik olub alqoritmin müxtəlif mərhələləri üçün hər bir cütlüyün müxtəlif komponentindən istifadə edən müasir kriptoqrafiya sahəsidir. 

Русский: асимметричная криптография
English: asymmetric Cryptography
Explanation:

A modern branch of cryptography in which the algorithms employ a pair of keys (a public key and a private key) and use a different component of the pair for different steps of the algorithm. 


Mənbə:

S.H. Abdullayev, S.E. Abasova “İnformasiya texnologiyaları üzrə ən müasir terminlər”. Ekspress-informasiya. İnformasiya texnologiyaları seriyası. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2015, 48 s.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.